واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه

این شرکت در راستای نیل به اهداف کمی و کیفی تعیین شده در طرح تجاری سازمان اقدام به تاسیس واحد تحقیق و توسعه (R&D) نموده است

English