پیام سازمان

مدیریت شرکت کیهان صنعت قائم جهت تحقق آرمانهای خود در چهارچوب اهداف عالیه مدیریت کلان کشور به نیروی انسانی و نگرش سیستمی بعنوان دو عامل مهم و موثر در ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتریان توجه داشته و با بکارگیری روشهای مناسب و استقرار نظام کیفیت ISO TS/14949:2009 راه کارهای مناسبی را بکار گرفته و مناسب ترین شیوه ممکن را پردازش و بهنگام می نماید و با استمرار چالشهای فکری هدفهای تعیین شده خود را محقق می سازد.

خط مشی کیفیت ما که بیانگر استراتژی استقرار ، تضمین ، استمرار و توسعه نظام کیفی در کل سازمان می باشد در چهارچوب موارد زیر بیان می گردد :

۱ . توسعه فرهنگ کیفیت از طریق آموزش و نیز انگیزش کارکنان را جزو وظایف خود دانسته و منابع لازم را دراین راستا بکار می بریم تا با بهره گیری از آن فرآیند فزآینده اندیشه – تخصص و مهارتها را تعقیب نموده و فرهنگ انجام کار با کیفیت توسط نیروهای انسانی متخصص را میسر نمائیم .

۲ . رضایت مشتری سرلوحه اهداف ماست و با کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده ، تحویل به موقع و افزایش کیفیت سعی در بالا بردن سطح رضایت مندی و تامین نیازمندیهای مشتری می نمائیم .

۳ . فرآیند بهبود مستمر و دستیابی به نقص صفر را ، در کلیه زمینه ها با بهره گیری موثر از نظام مدیریت کیفیت ، جهت ارتقا کیفیت محصولات در سازمان جاری می نمائیم .

۴ . ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات را از اهداف عالیه خود می دانیم که نیل به آن را با ایجاد ساز و کارهای مناسب و استفاده مفید و موثر از استاندارد های جهانی معتبر میسر می نمائیم .

۵ . با ارزیابی مستمر و اجرای اهداف مشخص شده در خط مشی کیفیت زمینه را برای هدف گزاریهای آینده که ارتقاء کیفیت را در پی داشته باشد فراهم می نمایئد .

۶ . با مشارکت و همیاری مسئولین فرآینده های مختلف ضمن درک کامل خط مشی کیفیت ، راهبردهای لازم را برای تفهیم و اجرای این هدف با استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات آنها در سطح کلیه کارکنان به کار می بندیم .

شرکت کیهان صنعت قائم خط مشی کیفیت خود را با بازخوردهایی که از اجرای اهداف گرفته می شود و نیز جلسات بازنگری مدیریت به روزمی نماید و بر آن است تا در عرصه تولید بوش سیلندر هموار بهترین باشد .

مجتبی حسین زاده

رئیس هیئت مدیره

English