گروه محصولات ریلی


تمامی نام های تجاری و برندها جهت معرفی محصولات استفاده شده اند و بیانگر تامین مستقیم این قطعات برای برندهای مذکور نمی باشد.
  • ام تی یو

  • روتاسیون RK 215

تماسی محصولات ریلی تولیدی در شرکت کیهان صنعت قائم طبق نقشه اصلی مشتریان تولید و اراده می گردد.

 
English