گواهينامه‌ها

جلب رضايت کامل و اعتماد مشتري هدف اصلي مجتمع کيهان صنعت قائم است. ما رسيدن به اين هدف را که برآورده نمودن خواسته هاي مشتري و الزامات مربوط به قوانين ومقررات کاربردي محصول ميباشد را در گرو ارائه محصولات با کيفيت بالا، قيمت رقابتي و تحويل به موقع ، در قالب به کارگيري اثر بخش استانداردهاي سيستم مديريت کيفيت مي‌دانيم.

در راستاي نيل به اين اهداف، مجتمع توليدي كيهان صنعت قائم گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ISO 9002 از شركت RWTUV در سال 1378 اخذ نموده است ودر حال حاضر توانسته الزامات سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008 و ISO/TS 16949:2002 را در سازمان جاري وبرقرار نمايد و گواهينامه هاي مذکور نيز از شرکت DQS اخذ گرديده است .English