خط و مشي کيفي

خط مشي کيفيت ما که بيانگر استراتژي استقرار ، تضمين ، استمرار و توسعه نظام کيفي در کل سازمان مي باشد در چهارچوب موارد زير بيان مي گردد :

 1 . توسعه فرهنگ کيفيت از طريق آموزش و نيز انگيزش کارکنان را جزو وظايف خود دانسته و منابع لازم را دراين راستا بکار مي بريم تا با بهره گيري از آن فرآيند فزآينده انديشه - تخصص و مهارتها را تعقيب نموده و فرهنگ انجام کار با کيفيت توسط نيروهاي انساني متخصص را ميسر نمائيم .

2 . رضايت مشتري سرلوحه اهداف ماست و با کاهش هزينه ها و قيمت تمام شده ، تحويل به موقع و افزايش کيفيت سعي در بالا بردن سطح رضايت مندي و تامين نيازمنديهاي مشتري مي نمائيم .

3 . فرآيند بهبود مستمر و دستيابي به نقص صفر را ، در کليه زمينه ها با بهره گيري موثر از نظام مديريت کيفيت ، جهت ارتقا کيفيت محصولات در سازمان جاري مي نمائيم .

4 . ورود به بازارهاي جهاني و توسعه صادرات را از اهداف عاليه خود مي دانيم که نيل به آن را با ايجاد ساز و کارهاي مناسب و استفاده مفيد و موثر از استاندارد هاي جهاني معتبر ميسر مي نمائيم .

5 . با ارزيابي مستمر و اجراي اهداف مشخص شده در خط مشي کيفيت زمينه را براي هدف گزاريهاي آينده که ارتقاء کيفيت را در پي داشته باشد فراهم مي نمايئد .

6 . با مشارکت و همياري مسئولين فرآينده هاي مختلف ضمن درک کامل خط مشي کيفيت ، راهبردهاي لازم را براي تفهيم و اجراي اين هدف با استفاده از نقطه نظرات و پيشنهادات آنها در سطح کليه کارکنان به کار مي بنديم .