تمامی نام های تجاری و برندها جهت معرفی محصولات استفاده شده اند و بیانگر تامین مستقیم این قطعات برای برندهای مذکور نمی باشد.

ام تی یو

روتاسیون RK 215

تماسی محصولات ریلی تولیدی در شرکت کیهان صنعت قائم طبق نقشه اصلی مشتریان تولید و اراده می گردد.